روش صحیح تست زنی میتواند در پیشرفت دانش آموز بسیار تأثیر گذار باشد تا آنجا که ، در صورتی که دانش آموز از روش های سنتی بهره ببرد ممکن است تلاش ها و زحمات دانش آموز در بخش تست زنی به هدر رفته و نتایح دلخواه را کسب نکند. در این دسته از فایل های صوتی به بررسی صحیح و اصولی تست زنی خواهیم پرداخت.